Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

ATSDR A-Z Toksik Maddeler Endeksi

ATSDR A-Z Toksik Maddeler Endeksi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

A

 • Acetone
 • Acrolein
 • Acrylamide
 • Acrylonitrile
 • Aldrin/Dieldrin
 • Aluminum
 • Americium
 • Ammonia
 • Aniline
 • Antimony
 • Arsenic
 • Arsine
 • Asbestos
 • Atrazine

B

 • 1,3-Butadiene
 • 1-Bromopropane
 • 2,3-Benzofuran
 • 2-Butanone
 • 2-Butoxyethanol and 2-Butoxyethanol Acetate
 • Barium
 • Benzene
 • Benzidine
 • Beryllium
 • Bis(2-chloroethyl) Ether
 • Bis(chloromethyl) Ether
 • Blister Agents HN-1HN-2HN-3 Nitrogen Mustards
 • Blister Agents: Lewisite (L), Mustard-Lewisite Mixture (HL)
 • Blister Agents: Sulfur Mustard Agent H/HD, Sulfur Mustard Agent HT
 • Boron
 • Bromodichloromethane
 • Bromoform & Dibromochloromethane
 • Bromomethane

C

 • Cadmium
 • Calcium Hypochlorite/Sodium Hypochlorite
 • Carbon Disulfide
 • Carbon Monoxide
 • Carbon Tetrachloride
 • Cesium
 • Chlordane
 • Chlordecone
 • Chlorfenvinphos
 • Chlorinated Dibenzo-p-dioxins (CDDs)
 • Chlorine
 • Chlorine Dioxide & Chlorite
 • Chlorobenzene
 • Chlorodibenzofurans (CDFs)
 • Chloroethane
 • Chloroform
 • Chloromethane
 • Chlorophenols
 • Chlorpyrifos
 • Chromium
 • Cobalt
 • Copper
 • Creosote
 • Cresols
 • Crotonaldehyde
 • Cyanide
 • Kadmiyum
 • Kalsiyum Hipoklorit/Sodyum Hipoklorit
 • Karbon disülfid
 • Karbonmonoksit
 • Karbon tetraklorür
 • Sezyum
 • Klordan
 • Klordekon
 • Klorfenvinfos
 • Klorlu Dibenzo-p-dioksinler (CDD’ler)
 • Klor
 • Klor Dioksit ve Klorit
 • Klorobenzen
 • Klorodibenzofuranlar (CDF’ler)
 • Kloroetan
 • Kloroform
 • Klorometan
 • Klorofenoller
 • Klorpirifos
 • Krom
 • Kobalt
 • Bakır
 • Kreozot
 • Kresoller
 • Krotonaldehit
 • Siyanür

D

 • 1,1-Dichloroethane
 • 1,1-Dichloroethene
 • 1,2-Dibromo-3-Chloropropane
 • 1,2-Dibromoethane
 • 1,2-Dichloroethane
 • 1,2-Dichloroethene
 • 1,2-Dichloropropane
 • 1,2-Diphenylhydrazine
 • 1,3 Dinitrobenzene & 1,3,5 Trinitrobenzene
 • 1,4-Dioxane
 • 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D)
 • 3,3′-Dichlorobenzidine
 • DDT, DDE, DDD
 • DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide)
 • Di(2-Ethylhexyl)Phthalate (DEHP)
 • Di-n-butyl Phthalate
 • Di-n-octylphthalate (DNOP)
 • Diazinon
 • Diborane
 • Dichlorobenzenes
 • Dichloropropenes
 • Dichlorvos
 • Diethyl phthalate
 • Diisopropyl Methylphosphonate (DIMP)
 • Dinitrocresols
 • Dinitrophenols
 • Dinitrotoluenes
 • Disulfoton
 • 1,1-Dikloroetan
 • 1,1-Dikloroeten
 • 1,2-Dibromo-3-Kloropropan
 • 1,2-Dibromoetan
 • 1,2-Dikloroetan
 • 1,2-Dikloroeten
 • 1,2-Dikloropropan
 • 1,2-Difenilhidrazin
 • 1,3 Dinitrobenzen & 1,3,5 Trinitrobenzen
 • 1,4-Dioksan
 • 2,4-Diklorofenoksiasetik Asit (2,4-D)
 • 3,3′-Diklorobenzidin
 • DDT, DDE, DDD
 • DEET (N,N-dietil-meta-toluamid)
 • Di(2-Etilheksil)Ftalat (DEHP)
 • Di- n -bütil Ftalat
 • Di- n- -octylphthalate (DNOP)
 • Diazinon
 • Diboran
 • Diklorobenzenler
 • Dikloropropenler
 • Diklorvos
 • Dietil ftalat
 • Diizopropil Metilfosfonat (DIMP)
 • Dinitrokresoller
 • Dinitrofenoller
 • Dinitrotoluenler
 • Disülfoton

E

 • Endosulfan
 • Endrin
 • Ethion
 • Ethylbenzene
 • Ethylene Dibromide
 • Ethylene Glycol
 • Ethylene Oxide
 • Endosülfan
 • Endrin
 • Etyon
 • Etilbenzen
 • Etilen Dibromür
 • EtilenGlikol
 • Etilen oksit

F

 • Fluorides, Hydrogen Fluoride, and Fluorine
 • Formaldehyde
 • Fuel Oils / Kerosene
 • Florürler, Hidrojen Florür ve Flor
 • Formaldehit
 • Fuel Oil / Gazyağı

G

 • Gasoline, Automotive
 • Glutaraldehyde
 • Glyphosate
 • Guthion
 • Benzin, Otomotiv
 • Glutaraldehit
 • Glifosat
 • Guthion

H

 • 2-Hexanone
 • Heptachlor/Heptachlor Epoxide
 • Hexachlorobenzene
 • Hexachlorobutadiene
 • Hexachlorocyclohexane (HCH)
 • Hexachlorocyclopentadiene (HCCPD)
 • Hexachloroethane
 • Hexamethylene Diisocyanate (HDI)
 • HMX (Octogen)
 • Hydraulic Fluids
 • Hydrazines
 • Hydrogen Chloride
 • Hydrogen Cyanide (HCN)
 • Hydrogen Fluoride (HF)
 • Hydrogen Peroxide
 • Hydrogen Sulfide Carbonyl Sulfide
 • n-Hexane
 • 2-heksanon
 • Heptaklor/Heptaklor Epoksit
 • Heksaklorobenzen
 • Heksaklorobütadien
 • Heksaklorosikloheksan (HCH)
 • Heksaklorosiklopentadien (HCCPD)
 • Heksakloroetan
 • Heksametilen Diizosiyanat (HDI)
 • HMX (Oktojen)
 • Hidrolik Sıvılar
 • Hidrazinler
 • Hidrojen klorür
 • Hidrojen Siyanür (HCN)
 • Hidrojen Florür (HF)
 • Hidrojen peroksit
 • Hidrojen Sülfür Karbonil Sülfür
 • n-heksan

I

 • Iodine
 • Ionizing Radiation
 • Isophorone
 • İyot
 • İyonlaştırıcı radyasyon
 • İzoforon

J

 • Jet Fuels JP-4 and JP-7
 • JP-5, JP-8, and Jet A
 • Jet Yakıtları JP-4 ve JP-7
 • JP-5, JP-8 ve Jet A

K

 • No Substances Found for this Index
 • Bu İndeks İçin Madde Bulunamadı

L

 • Lead

M

 • 4,4′-Methylenebis(2-Chloroaniline) (MBOCA)
 • 4,4′-Methylenedianiline
 • Malathion
 • Manganese
 • Mercury
 • Methoxychlor
 • Methyl Isocyanate
 • Methyl Mercaptan
 • Methyl Parathion
 • Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)
 • Methylene Chloride
 • Mirex
 • Molybdenum
 • 4,4′-Metilenbis(2-Kloroanilin) ​​(MBOCA)
 • 4,4′-Metilendianilin
 • Malatyon
 • Manganez
 • Merkür
 • Metoksiklor
 • Metil İzosiyanat
 • Metil merkaptan
 • Metil Parathion
 • Metil tert-Bütil Eter (MTBE)
 • Metilen klorür
 • Mirex
 • Molibden

N

 • n-Nitrosodi-n-propylamine
 • n-Nitrosodimethylamine
 • n-Nitrosodiphenylamine
 • Naphthalene, 1-Methylnapthalene, 2-Methylnapthalene
 • Nerve Agents (GA, GB, GD, VX)
 • Nickel
 • Nitrate and Nitrite
 • Nitrobenzene
 • Nitrogen Oxides
 • Nitrophenols
 • n -Nitrosodin- n -propilamin
 • n-Nitrosodimetilamin
 • n-Nitrosodifenilamin
 • Naftalin, 1-Metilnaftalin, 2-Metilnaftalin
 • Sinir Ajanları (GA, GB, GD, VX)
 • Nikel
 • Nitrat ve Nitrit
 • Nitrobenzen
 • Azot oksitler
 • Nitrofenoller

O

 • Otto Fuel II and its Components
 • Otto Fuel II ve Bileşenleri

P

 • Parathion
 • Pentachlorophenol
 • Perchlorates
 • Perfluoroalkyls
 • Phenol
 • Phosgene
 • Phosgene Oxime
 • Phosphate Ester Flame Retardants
 • Phosphine
 • Plutonium
 • Polybrominated Biphenyls (PBBs)
 • Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs)
 • Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
 • Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
 • Propylene Glycol
 • Pyrethrins and Pyrethroids
 • Pyridine
 • Parathion
 • Pentaklorofenol
 • Perkloratlar
 • Perfloroalkiller
 • Fenol
 • Fosgen
 • Fosgen Oksim
 • Fosfat Ester Alev Geciktiriciler
 • Fosfin
 • Plütonyum
 • Polibromlu Bifeniller (PBB’ler)
 • Polibromlu Difenil Eterler (PBDE’ler)
 • Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler)
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH’ler)
 • Propilen glikol
 • Piretrinler ve Piretroidler
 • Piridin

Q

 • No Substances Found for this Index
 • Bu İndeks İçin Madde Bulunamadı

R

 • Radium
 • Radon
 • RDX (Cyclonite)
 • Radyum
 • Radon
 • RDX (Siklonit)

S

 • S,S,S-Tributyl Phosphorotrithioate
 • Selenium
 • Selenium Hexafluoride
 • Silica
 • Silver
 • Sodium Hydroxide
 • Stoddard Solvent
 • Strontium
 • Styrene
 • Sulfur Dioxide
 • Sulfur Mustard
 • Sulfur Trioxide & Sulfuric Acid
 • Synthetic Vitreous Fibers
 • S,S,S-Tribütil Fosforotritiyoat
 • Selenyum
 • Selenyum Heksaflorür
 • Silika
 • Gümüş
 • Sodyum hidroksit
 • Stoddard Çözücü
 • Stronsiyum
 • Stiren
 • Kükürt dioksit
 • Kükürt hardal
 • Kükürt Trioksit ve Sülfürik Asit
 • Sentetik Camsı Lifler

T

 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 1,1,2,2-Tetrachloroethane
 • 1,1,2-Trichloroethane
 • 1,2,3-Trichloropropane
 • 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
 • Tetrachloroethylene (PERC)
 • Tetryl
 • Thallium
 • Thorium
 • Tin and Compounds
 • Titanium Tetrachloride
 • Toluene
 • Toluene Diisocyanate Methylenediphenyl Diisocyanate
 • Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)
 • Toxaphene
 • Trichlorobenzenes
 • Trichloroethylene (TCE)
 • Tungsten
 • 1,1,1-Trikloroetan
 • 1,1,2,2-Tetrakloroetan
 • 1,1,2-Trikloroetan
 • 1,2,3-Trikloropropan
 • 2,4,6-Trinitrotoluen (TNT)
 • Tetrakloroetilen (PERC)
 • Tetril
 • Talyum
 • Toryum
 • Kalay ve Bileşikler
 • Titanyum tetraklorür
 • Toluen
 • Toluen Diizosiyanat Metilendifenil Diizosiyanat
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)
 • Toksafen
 • Triklorobenzenler
 • Trikloroetilen (TCE)
 • Tungsten

U

 • Unidentified Chemical
 • Uranium
 • Used Mineral-based Crankcase Oil
 • Tanımlanamayan Kimyasal
 • Uranyum
 • Kullanılmış Mineral Bazlı Karter Yağı

V

 • Vanadium
 • Vinyl Acetate
 • Vinyl Chloride
 • Vanadyum
 • Vinil asetat
 • Vinil klorür

W

 • White Phosphorus
 • Beyaz Fosfor

X

 • Xylenes
 • Ksilenler

Y

 • No Substances Found for this Index
 • Bu İndeks İçin Madde Bulunamadı

Z

 • Zinc

#

 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 1,1,2,2-Tetrachloroethane
 • 1,1,2-Trichloroethane
 • 1,1-Dichloroethane
 • 1,1-Dichloroethene
 • 1,2,3-Trichloropropane
 • 1,2-Dibromo-3-Chloropropane
 • 1,2-Dibromoethane
 • 1,2-Dichloroethane
 • 1,2-Dichloroethene
 • 1,2-Dichloropropane
 • 1,2-Diphenylhydrazine
 • 1,3 Dinitrobenzene & 1,3,5 Trinitrobenzene
 • 1,3-Butadiene
 • 1,4-Dioxane
 • 1-Bromopropane
 • 2,3-Benzofuran
 • 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
 • 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D)
 • 2-Butanone
 • 2-Butoxyethanol and 2-Butoxyethanol Acetate
 • 2-Hexanone
 • 3,3′-Dichlorobenzidine
 • 4,4′-Methylenebis(2-Chloroaniline) (MBOCA)
 • 4,4′-Methylenedianiline
 • 1,1,1-Trikloroetan
 • 1,1,2,2-Tetrakloroetan
 • 1,1,2-Trikloroetan
 • 1,1-Dikloroetan
 • 1,1-Dikloroeten
 • 1,2,3-Trikloropropan
 • 1,2-Dibromo-3-Kloropropan
 • 1,2-Dibromoetan
 • 1,2-Dikloroetan
 • 1,2-Dikloroeten
 • 1,2-Dikloropropan
 • 1,2-Difenilhidrazin
 • 1,3 Dinitrobenzen & 1,3,5 Trinitrobenzen
 • 1,3-Bütadien
 • 1,4-Dioksan
 • 1-Bromopropan
 • 2,3-Benzofuran
 • 2,4,6-Trinitrotoluen (TNT)
 • 2,4-Diklorofenoksiasetik Asit (2,4-D)
 • 2-Bütanon
 • 2-Butoksietanol ve 2-Butoksietanol Asetat
 • 2-Heksanon
 • 3,3′-Diklorobenzidin
 • 4,4′-Metilenbis(2-Kloroanilin) ​​(MBOCA)
 • 4,4′-Metilendianilin

Benzer Yazılar

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.