Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

11.1 Bakteriyel Patojenler

Potansiyel olarak su yoluyla bulaşan çoğu bakteriyel patojen, gastrointestinal sistemi enfekte eder ve enfekte insan ve hayvanların dışkısıyla atılır. Bununla birlikte, Legionella, Burkholderia pseudomallei ve atipik mikobakteriler gibi suda ve toprakta yaşayabilen bazı su kaynaklı bakteriyel patojenler de vardır. Bu ...

Acinetobacter

Genel açıklama Acinetobacter spp., Gram-negatif, oksidaz-negatif, hareketsiz kokobasil (kısa tombul çubuk) bakterilerdir. Bireysel türleri ve biyovarları adlandırmada yaşanan zorluklar nedeniyle, bazı sınıflandırma şemalarında A. baumannii, A. iwoffii ve A. junii gibi bu türün tüm alt gruplarını kapsamak için Acinetobacter calcoaceticus ...

Aeromonas

Genel açıklama Aeromonas spp., Vibrionaceae familyasına ait Gram-negatif, spor oluşturmayan, fakültatif anaerobik basildir. Enterobakteriaceae ile birçok benzerlik taşırlar. Cins iki gruba ayrılır. Psikrofilik hareketsiz aeromonad grubu, sadece tek bir türden oluşur, A. salmonicida, burada daha fazla ele alınmayan zorunlu bir ...

Burkholderia pseudomallei

Genel açıklama Burkholderia pseudomallei, Gram-negatif bir basildir ve genellikle toprakta ve çamurlu suda, özellikle kuzey Avustralya ve güneydoğu Asya gibi tropik bölgelerde bulunur. Organizma asit toleranslıdır ve besin yokluğunda uzun süre suda hayatta kalır. İnsan sağlığına etkileri Burkholderia pseudomallei, kuzey ...

Campylobacter

Genel açıklama Campylobacter spp., mikroaerofilik (azaltılmış oksijen gerektirir) ve kapnofilik (artırılmış karbondioksit gerektirir), tek bir açık kutup flageluma sahip Gram-negatif, kıvrımlı spiral çubuklardır. Campylobacter spp., dünya çapında akut gastroenteritin en önemli nedenlerinden biridir. Campylobacter jejuni, akut ishalli hastalığı olan hastalardan ...

Enterobacter sakazakii

Genel açıklama Enterobacter sakazakii, bebek mamalarında kontaminant olarak bulunan, hareketli, Gram-negatif, spor oluşturmayan, çubuk şeklindeki bir bakteridir. Enterobacter türleri, biyokimyasal olarak Klebsiella’ya benzer; ancak Klebsiella’dan farklı olarak Enterobacter ornitin pozitiftir. Enterobacter sakazakii’nin, Enterobacteriaceae familyasının diğer üyelerine kıyasla osmotik ve kuru ...

Escherichia coli patojenik suşları

Genel açıklama Escherichia coli, normalde insan ve hayvanların bağırsak florasında büyük miktarlarda bulunur ve genellikle herhangi bir zarara neden olmaz. Bununla birlikte, vücudun diğer bölgelerinde E. coli idrar yolu enfeksiyonları, bakteriüri ve menenjit gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Sınırlı sayıda ...

Helikobakter pilori

Genel açıklama Helikobakter pilori, daha önce Campylobacter pylori olarak sınıflandırılmış, gram-negatif, mikroaerofilik, spiral şekilli, hareketli bir bakteridir. En az 14 Helicobacter türü vardır, ancak insan patojeni olarak yalnızca Helikobakter pilori tanımlanmıştır. Helikobakter pilori’nin İnsan Sağlığına Etkileri Helikobakter pilori, midede bulunan ...

Klebsiella

Genel Tanımı Klebsiella spp., Enterobacteriaceae familyasına ait, Gram-negatif, hareketsiz basildir. Klebsiella cinsi, K. pneumoniae, K. oxytoca, K. planticola ve K. terrigena gibi bir dizi türden oluşur. Klebsiella spp.’nin en dış tabakası, organizmaları familyanın diğer üyelerinden ayıran büyük bir polisakkarit kapsülden ...

Lejyonella

Genel Tanımı Lejyonellaceae familyasının bir üyesi olan Legionella cinsinin, 70 farklı serogrupa ayrılan en az 50 türü vardır. Lejyonella, Gram negatif, çubuk şekilli, spor oluşturmayan ve büyüme ve primer izolasyon için L-sistein gerektiren bakterilerdir. Legionella spp., su ortamlarının çoğunda bulunan ...

Leptospira

Genel Tanımı Leptospiralar, tipik olarak 0,1 µm çapında ve 5-25 µm uzunluğunda olan aerobik spiroketlerdir. İki cins vardır: patojenik L. interrogans’ı içeren Leptospira ve Leptonoma. Leptospira interrogans, önemli zoonotik ve yaygın hastalık olan leptospiroza neden olur. Patojenik leptospiralar konak hayvanlarda ...

Mycobacterium

Genel Tanımı Mycobacterium cinsindeki tüberküloz veya “tipik” türler, M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum ve M. leprae gibi, yalnızca insan veya hayvan rezervuarlarına sahiptir ve su yoluyla bulaşmazlar. Buna karşılık, Mycobacterium’un tüberküloz dışı veya “atipik” türleri, çeşitli su ortamlarının doğal ...

Pseudomonas aeruginosa

Genel Tanımı Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonadaceae familyasının bir üyesi olan ve tek kutuplu flagellalı, aerobik, Gram-negatif bir çubuktur. Uygun ortamlarda yetiştirildiğinde, floresan olmayan mavimsi pigment pyocyanin üretir. Birçok suş aynı zamanda floresan yeşil pigment pyoverdin de üretir. Diğer floresan pseudomonadlar gibi ...

Salmonella

Genel Tanımı Salmonella spp. Enterobacteriaceae familyasına aittir. Hareketli, laktozu fermente etmeyen, ancak çoğu karbonhidrat fermentasyonundan hidrojen sülfür veya gaz üreten Gram-negatif basillerdir. Başlangıçta, somatik (O) ve flagellar (H) antijenlerine (Kauffmann-White sınıflandırması) göre 2000’den fazla türe (serotipe) ayrılmışlardır. Salmonella’nın nomeklatürü ve ...

Shigella

Genel Tanımı Shigella spp., Enterobacteriaceae familyasının Gram-negatif, spor oluşturmayan, hareketsiz, çubuk şeklinde üyeleridir ve oksijen varlığında veya yokluğunda büyürler. Cinsin üyeleri karmaşık bir antijenik modele sahiptir ve sınıflandırma, çoğu E. coli dahil olmak üzere diğer enterik basillerle ortak olan somatik ...

Staphylococcus aureus

Genel Tanımı Staphylococcus aureus, aerobik veya anaerobik, hareketsiz, spor oluşturmayan, katalaz ve koagülaz pozitif, gram-pozitif kokus olup, genellikle üzüm salkımı benzeri düzensiz kümeler halinde bulunur. Staphylococcus cinsi en az 15 farklı tür içerir. S. aureus dışında S. epidermidis ve S. ...

Tsukamurella

Genel Açıklama Tsukamurella cinsi, Nocardiaceae familyasına aittir. Tsukamurella türleri, gram-pozitif, zayıf veya değişken asit-hızlı, hareketsiz, zorunlu aerobik, düzensiz çubuk şeklinde bakterilerdir. Bunlar Rhodococcus, Nocardia ve Mycobacterium ile ilişkili aktinomiseklerdir. Genus, 1988’de, 68-76 karbon, yüksek derecede doymamış mikolitik asitler, mezod-diaminopimelik asit ...

Vibrio

Genel Açıklaması Vibrio türleri, tek bir polar flagellumlu küçük, kavisli (virgül şeklinde), gram-negatif bakterilerdir. Türler, O antijenlerine göre sınıflandırılır. V. cholerae, V. parahaemolyticus ve V. vulnificus dahil olmak üzere bir dizi patojenik tür vardır. Vibrio cholerae, tatlı su ortamlarından kaynaklanan ...

Yersinia

Genel Açıklama Yersinia cinsi, Enterobacteriaceae familyasına ait ve yedi türden oluşur. Y. pestis, Y. pseudotuberculosis ve Y. enterocolitica’nın bazı serotipleri insanlar için patojendir. Yersinia pestis, kemirgenler ve pireleriyle temas yoluyla tularemi hastalığına neden olur. Yersinia spp. 25 °C’de hareketli olan ...