GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Sorular

tersosmos

İller Bankası Genel Müdürlüğü su kanunları

İller Bankası Genel Müdürlüğünün su kanunları nelerdir?

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.

 1. Bu cevap düzenlendi.

  İller Bankası Genel Müdürlüğü: Belediyelerin imar faaliyetlerini finans etmek üzere, 1933 tarihinde 2301 sayılı Kanunla, Belediyeler Bankası kurulmuş, 1945 yılında 4759 sayılı Kanun ile belediyelerin tüm altyapı faaliyetlerine teknik ve finansal destek verecek şekilde görevleri değiştirilerek İller Bankası adını almıştır.

  Ancak ilk başta, İller Bankası’na 3.000 ile 100.000 nüfus aralığındaki yerleşim yerlerinin içme suyu temini tesislerini yapma görevi verilmiş, 1983 yılında Belediye Meclislerinin yetki vermesi halinde nüfusu 100.000 üzerinde olan kentlerin de içme suyu sağlanmasına yönelik çalışmaların Banka görev kapsamına alınmıştır.

  Ancak, 8.2.2011 tarihli RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. hakkındaki kanun ile görev kapsamı İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek, teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üst yapı işlerinin etüt, proje ve yapım işlerini yürütmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlerini yerine getirmek olarak belirlenmiştir.

  5393 sayılı Belediyeler Kanunu (2005), belediyelere şehir suyu şebekesi, kanalizasyon ve arıtma tesisi inşası gibi birçok yetki ve görev vermiştir. Belediyeler genellikle su ve şehir ulaşım hizmetlerine ortak gelir sağlamak ve kamu hizmetlerinin çapraz sübvansiyonunu sağlamak için bir arada değerlendirirler. Büyükşehir belediyesi olmayan yerel yönetimler için öncelik, atık su toplama ve arıtmadan çok su arzını sağlamaktır.

  İSKİ Kanunu: 1980’li yıllardan buyana büyükşehirlerde nüfus artışından dolayı kanalizasyonla ilgili ciddi problemler yaşanmaktadır. Bu durum su ve atık su yönetimini ilişkilendirebilecek yeni bir organizasyon modelinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

  İstanbul’dan başlayarak, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)’nin 1981’de kurulmasının ardından büyükşehirlerde su ve kanalizasyon sistemlerinin planlaması, proje, inşa ve işletiminden sorumlu özerk yapılar kurulmuştur.

  Başlangıçta, İSKİ İstanbul Belediyesi’nden bağımsızdı, ancak belediyenin 1984’de büyükşehir olarak yeniden yapılandırılmasının ardından İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bağımsız bütçeye sahip bir kamu kurumu olarak faaliyetlerine devam etti.

  Bu su ve kanalizasyon modeli 1987’de Ankara, 1989’da İzmir gibi diğer büyükşehir belediyelerini kapsayacak biçimde devam etti. Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları İller Bankası kaynakları dışında kendi kaynaklarını yaratmaya ve büyük ölçekli şehir altyapı yatırımlarını Hazine garantisi altındaki dış yardımla finanse etmeye teşvik edilmektedirler.