Kaydol

Soru sormak, insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için sosyal sorularımıza ve Cevap Motorumuza kaydolun.

Oturum aç

Soru sormak ve insanların sorularını yanıtlamak ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için Su Arıtma Sorular & Cevaplar Motorumuza giriş yapın.

Şifremi hatırlamıyorum

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.


Üzgünüz, soru sorma izniniz yok, Soru sormak için giriş yapmalısınız.

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Lütfen bu kullanıcının neden şikayet edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

GA Su Arıtma Cihazları En sonuncu Nesne

Heterotrofik Plaka Sayımları (HPC)

Genel Tanım

HPC ölçümü, mikroorganizmaların zengin besin ortamında, inhibitör veya seçici maddeler olmadan, belirli bir inkübasyon süresi boyunca ve belirli bir sıcaklıkta büyüme yeteneğine dayanarak, bakteriler ve mantarlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki heterotrofik mikroorganizmayı tespit eder.

HPC testi tarafından tespit edilen organizmalar şunları içerir:

 • Dezenfeksiyon işlemlerine duyarlı olanlar (örneğin, koliform bakteriler)
 • Dezenfeksiyona dayanıklı olanlar (örneğin, spor oluşturanlar)
 • Kalan dezenfektan yokluğunda arıtılmış suda hızla çoğalanlar

Testler, suda bulunan mikroorganizmaların yalnızca küçük bir kısmını tespit eder. Geri kazanılan popülasyon, kullanılan yöntem ve koşullara göre farklılık gösterecektir. Standart yöntemler geliştirilmiş olsa da, tek bir evrensel HPC ölçümü yoktur. Çeşitli ortamlar mevcuttur, kullanılan inkübasyon sıcaklıkları 20°C ile 37°C arasında değişir ve inkübasyon süreleri birkaç saatten 7 güne veya daha uzun bir süreye kadar uzanır.

Anahtar Noktalar
 • HPC, geniş bir yelpazede heterotrofik mikroorganizmayı tespit eder.
 • Dezenfeksiyona duyarlı, dayanıklı ve hızla çoğalan türleri de kapsar.
 • Standart yöntemler olmasına rağmen, tek bir evrensel ölçüm yoktur.
 • Kullanılan yöntem ve koşullara göre sonuçlar değişebilir.
 • Test, suda bulunan mikroorganizmaların yalnızca küçük bir kısmını tespit eder.

HPC’nin İndikatör Değeri

 • HPC testi, patojen varlığının bir göstergesi olarak az değerlidir. Ancak, tedavi ve dezenfektan göstergesi olarak operasyonel izlemede faydalı olabilir. Bu durumda amaç, sayıları olabildiğince düşük tutmaktır.
 • Ek olarak, HPC ölçümü, dağıtım sistemlerinin temizliğini, bütünlüğünü ve biyofilmlerin varlığını değerlendirmede kullanılabilir.

Kaynak ve Bulunma

 • Heterotrofik mikroorganizmalar, hem su ortamlarının doğal (genellikle zararsız) mikrobiyal florasının üyelerini hem de çeşitli kirlilik kaynaklarında bulunan organizmaları içerir. Ham su kaynaklarında çok sayıda bulunurlar.
 • HPC testleri tarafından tespit edilen gerçek organizmalar, konumlar ve ardışık örnekler arasında büyük farklılıklar gösterir.
 • Koagülasyon ve sedimantasyon gibi bazı içme suyu arıtma işlemleri, sudaki HPC organizmalarının sayısını azaltır. Ancak, organizmalar biyolojik olarak aktif karbon ve kum filtrasyonu gibi diğer arıtma işlemlerinde çoğalır.
 • Klorlama, ozonlama ve UV ışınlama gibi dezenfeksiyon uygulamaları, HPC organizmalarının sayısını önemli ölçüde azaltır. Ancak, pratikte hiçbir dezenfeksiyon işlemi suyu sterilize etmez; uygun koşullar altında, dezenfektan artıklarının yokluğu gibi, HPC organizmaları hızla çoğalabilir.
 • HPC organizmaları, suda ve suyla temas eden yüzeylerde biyofilmler halinde büyüyebilir. Büyüme veya “yeniden büyüme”nin başlıca belirleyicileri sıcaklık, besinlerin (asimile edilebilir organik karbon dahil) mevcudiyeti, dezenfektan artıklarının olmaması ve durağanlıktır.

Uygulamada Kullanım

 • Karmaşık laboratuvar tesisleri veya yüksek eğitimli personel gerekli değildir. Basit aerobik olarak inkübe edilen agar plakalarındaki sonuçlar, kullanılan prosedürün özelliklerine bağlı olarak saatler veya günler içinde alınabilir.
Anahtar Noktalar
 • HPC, patojenlerin varlığını göstermez, ancak tedavi ve dezenfektan etkinliğini değerlendirmek için faydalıdır.
 • HPC sayıları, dağıtım sistemlerinin temizliğini ve bütünlüğünü değerlendirmede kullanılabilir.
 • HPC sonuçları hızlı ve kolay bir şekilde elde edilebilir.


İçme Suyundaki Önemi

 • Dezenfeksiyondan sonra HPC sayılarının düşük olması beklenir. Ancak, HPC test sonuçlarının çoğu kullanımında, belirli yerlerdeki sayı değişiklikleri, gerçek sayılardan daha değerlidir.
 • Dağıtım sistemlerinde artan sayılar, temizlikte bir bozulma, muhtemelen durgunluk ve biyofilm oluşumu olasılığını gösterebilir.
 • HPC, potansiyel olarak “oportünistik” patojenleri içerebilir, örneğin Acinetobacter, Aeromonas, Flavobacterium, Klebsiella, Moraxella, Serratia, Pseudomonas ve Xanthomonas. Ancak, genel nüfus arasında içme suyu yutması yoluyla gastrointestinal enfeksiyon ile bu organizmaların herhangi birinin bağlantısına dair kanıt yoktur.
Anahtar Noktalar:
 • HPC sayıları, dezenfeksiyon sonrası düşük olmalıdır.
 • Değişiklikler, mutlak sayılardan daha değerlidir.
 • Artan sayılar, dağıtım sistemindeki sorunları gösterebilir.
 • HPC, bazı potansiyel patojenleri içerebilir ancak bunlar genelde gastrointestinal enfeksiyona neden olmaz.

Seçilen Kaynaklar

 • Ashbolt NJ, Grabow WOK, Snozzi M (2001): Mikrobiyal Su Kalitesi Göstergeleri. Fewtrell L, Bartram J (editörler) tarafından düzenlenen “Su Kalitesi – Yönergeler, Standartlar ve Sağlık: Su Kaynaklı Bulaşıcı Hastalıklar için Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi” kitabının 289-315. sayfaları arasında yer almaktadır. Londra, IWA Yayınları (DSÖ Su Serisi).
 • Bartram J ve ark., editörler (2003): Heterotrofik Plaka Sayımları ve İçme Suyu Güvenliği: HPC’lerin Su Kalitesi ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi. Londra, IWA Yayınları (DSÖ Su ve Bulaşıcı Hastalıklarda Acil Sorular Serisi).
Kısaltmaların İngilizce ve Türkçe Anlamları
 • 2,4-D: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid – 2,4-D: 2,4-diklorofenoksiasetik asit
 • 2,4-DB: 2,4-dichlorophenoxybutyric acid – 2,4-DB: 2,4-diklorofenoksibutirik asit
 • 2,4-DP: dichlorprop – 2,4-DP: diklorprop
 • 2,4,5-T: 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid – 2,4,5-T: 2,4,5-triklorofenoksiasetik asit
 • 2,4,5-TP: 2,4,5-trichlorophenoxy propionic acid; fenoprop – 2,4,5-TP: 2,4,5-triklorofenoksi propiyonik asit; fenoprop
 • AAS: atomic absorption spectrometry – AAS: atomik absorpsiyon spektrometresi
 • Absor: absorptiometry – Absor: absorpsiyometri
 • ADI: acceptable daily intake – ADI: kabul edilebilir günlük alım miktarı
 • AES: atomic emission spectrometry – AES: atomik emisyon spektrometresi
 • AIDS: acquired immunodeficiency syndrome – AIDS: Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu
 • AMPA: aminomethylphosphonic acid – AMPA: aminometilfosfonik asit
 • ARfD: acute reference dose – ARfD: akut referans dozu
 • ATX: anatoxin – ATX: anatoksin
 • BDCM: bromodichloromethane – BDCM: bromodiklorometan
 • BMD: benchmark dose – BMD: referans dozu
 • BMDL: lower confidence limit on the benchmark dose – BMDL: kıyaslama dozunda daha düşük güven sınırı
 • BMDLx: lower 95% confidence limit on the benchmark dose for an x% response – BMDLx: %x yanıt için referans dozda %95’lik daha düşük güven sınırı
 • BTEX: benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes – BTEX: benzen, toluen, etilbenzen ve ksilenler
 • Bti: Bacillus thuringiensis israelensis – Bti: Bacillus thuringiensis israelensis
 • bw: body weight – bw: vücut ağırlığı
 • CAS: Chemical Abstracts Service – CAS: Kimyasal Özetler Hizmeti
 • Col: colorimetry – Col: kolorimetri
 • CPVC: chlorinated polyvinyl chloride – CPVC: klorlu polivinil klorür
 • CSAF: chemical-specific adjustment factor – CSAF: kimyasala özgü ayarlama faktörü
 • Ct: product of disinfectant concentration and contact time – Ct: dezenfektan konsantrasyonunun ve temas süresinin çarpımı
 • CYN: cylindrospermopsin – CYN: silindirdrospermopsin
 • DAEC: diffusely adherent E. coli – DAEC: yaygın olarak yapışan E. coli
 • DALY: disability-adjusted life year – DALY: engelliliğe göre ayarlanmış yaşam yılı
 • DBCM: dibromochloromethane – DBCM: dibromoklorometan
 • DBCP: 1,2-dibromo-3-chloropropane – DBCP: 1,2-dibromo-3-kloropropan
 • DBP: disinfection by-product – DBP: dezenfeksiyon yan ürünü
 • DCA: dichloroacetic acid – DCA: dikloroasetik asit
 • DCB: dichlorobenzene – DCB: diklorobenzen
 • DCP: dichloropropane – DCP: dikloropropan
 • DDT: dichlorodiphenyltrichloroethane – DDT: diklorodifeniltrikloroetan
 • DEHA: di(2-ethylhexyl)adipate – DEHA: di(2-etilheksil)adipat
 • DEHP: di(2-ethylhexyl)phthalate – DEHP: di(2-etilheksil)ftalat
 • DNA: deoxyribonucleic acid – DNA: deoksiribonükleik asit
 • DPD: N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate – DPD: N,N-dietil-1,4-fenilendiamin sülfat
 • EAAS: electrothermal atomic absorption spectrometry – EAAS: elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrisi
 • EAEC: enteroaggregative E. coli – EAEC: enteroagregatif E. coli
 • ECD: electron capture detector – ECD: elektron yakalama dedektörü
 • EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid; edetic acid – EDTA: etilendiamintetraasetik asit; edetik asit
 • EHEC: enterohaemorrhagic E. coli – EHEC: enterohemorajik E. coli
 • EIEC: enteroinvasive E. coli – EIEC: enteroinvazif E. coli
 • ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay – ELISA: enzime bağlı immünosorbent tahlili
 • EPEC: enteropathogenic E. coli – EPEC: enteropatojenik E. coli
 • ETEC: enterotoxigenic E. coli – ETEC: enterotoksijenik E. coli
 • F0: parental generation – F0: ebeveyn nesli
 • F1: first filial generation – F1: ilk evlat nesli
 • FAAS: flame atomic absorption spectrometry – FAAS: alevli atomik absorpsiyon spektrometresi
 • FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
 • FD: fluorescence detector – FD: floresans dedektörü
 • FID: flame ionization detector – FID: alev iyonizasyon dedektörü
 • FPD: flame photodiode detector – FPD: alev fotodiyot dedektörü
 • GAC: granular activated carbon – GAC: granüler aktif karbon
 • GC: gas chromatography – GC: gaz kromatografisi
 • GL: guidance level (used for radionuclides in drinking-water) – GL: kılavuz seviyesi (içme suyundaki radyonüklidler için kullanılır)
 • GV: guideline value – GV: kılavuz değer
 • HAA: haloacetic acid – HAA: haloasetik asit
 • HAV: hepatitis A virus – HAV: hepatit A virüsü
 • HCB: hexachlorobenzene – HCB: heksaklorobenzen
 • HCBD: hexachlorobutadiene – HCBD: hekzaklorobutadien
 • HCH: hexachlorocyclohexane – HCH: hekzaklorosikloheksan
 • HEV: hepatitis E virus – HEV: hepatit E virüsü
 • HIV: human immunodeficiency virus – HIV: insan bağışıklık yetersizliği virüsü
 • HPC: heterotrophic plate count – HPC: heterotrofik plaka sayısı
 • HPLC: high-performance liquid chromatography – HPLC: yüksek performanslı sıvı kromatografisi
 • IARC: International Agency for Research on Cancer – IARC: Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı
 • IC: ion chromatography – IC: iyon kromatografisi
 • ICP: inductively coupled plasma – ICP: indüktif olarak eşleşmiş plazma
 • ICRP: International Commission on Radiological Protection – ICRP: Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu
 • IDC: individual dose criterion – IDC: bireysel doz kriteri
 • IPCS: International Programme on Chemical Safety – IPCS: Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı
 • IQ: intelligence quotient – IQ: zeka bölümü
 • ISO: International Organization for Standardization – ISO: Uluslararası Standardizasyon Örgütü
 • JECFA: Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives – JECFA: Gıda Katkı Maddeleri Ortak FAO/WHO Uzman Komitesi
 • JMPR: Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues – JMPR: Pestisit Kalıntılarına İlişkin FAO/WHO Ortak Toplantısı
 • LC: liquid chromatography – LC: sıvı kromatografisi
 • LOAEL: lowest-observed-adverse-effect level – LOAEL: gözlemlenen en düşük yan etki düzeyi
 • LRV: log10 reduction value – LRV: log10 azaltma değeri
 • MC: microcystin – MC: mikrosistin
 • MCB: monochlorobenzene – MCB: monoklorobenzen
 • MCPA: 4-(2-methyl-4-chlorophenoxy)acetic acid – MCPA: 4-(2-metil-4-klorofenoksi)asetik asit
 • MCPB: 2,4-MCPB; 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid; 4-(4-chloro2 methylphenoxy)butanoic acid – MCPB: 2,4-MCPB; 4-(4-kloro-o-toliloksi)bütirik asit; 4-(4-kloro2 metilfenoksi)bütanoik asit
 • MCPP: 2(2-methyl-chlorophenoxy) propionic acid; mecoprop – MCPP: 2(2-metil-klorofenoksi) propiyonik asit; mekoprop
 • MDL: method detection limit – MDL: yöntem tespit limiti
 • MMT: methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl – MMT: metilsiklopentadienil manganez trikarbonil
 • MS: mass spectrometry – MS: kütle spektrometresi
 • MS/MS: tandem mass spectrometry – MS/MS: tandem kütle spektrometresi
 • MTBE: methyl tertiary-butyl ether – MTBE: metil üçüncül-bütil eter
 • MX: 3-chloro-4-dichloromethyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone – MX: 3-kloro-4-diklorometil-5-hidroksi-2(5H)-furanon
 • NDMA N-nitrosodimethylamine – NDMA N-nitrosodimetilamin
 • NOAEL: no-observed-adverse-effect level – NOAEL: advers etkinin gözlemlenmediği düzey
 • NOEL: no-observed-effect level – NOEL: etki gözlemlenmeyen düzey
 • NTA: nitrilotriacetic acid – NTA: nitrilotriasetik asit
 • NTP: National Toxicology Program (USA) – NTP: Ulusal Toksikoloji Programı (ABD)
 • NTU: nephelometric turbidity unit – NTU: nefelometrik bulanıklık birimi
 • PAC: powdered activated carbon – PAC: toz aktif karbon
 • PAH: polynuclear aromatic hydrocarbon – PAH: polinükleer aromatik hidrokarbon
 • PCE: tetrachloroethene – PCE: tetrakloroeten
 • PCP: pentachlorophenol – PCP: pentaklorofenol
 • PCR: polymerase chain reaction – PCR: polimeraz zincir reaksiyonu
 • PD: photoionization detector – PD: fotoiyonizasyon dedektörü
 • PDA: photodiode array – PDA: fotodiyot dizisi
 • PMTDI: provisional maximum tolerable daily intake – PMTDI: geçici maksimum tolere edilebilir günlük alım miktarı
 • PPA: protein phosphatase assay – PPA: protein fosfataz tahlili
 • PT: purge and trap – PT: arındır ve tuzağa düşür
 • PTDI: provisional tolerable daily intake – PTDI: geçici tolere edilebilir günlük alım
 • PTMI: provisional tolerable monthly intake – PTMI: geçici tolere edilebilir aylık alım
 • PTWI: provisional tolerable weekly intake – PTWI: geçici tolere edilebilir haftalık alım
 • PVC: polyvinyl chloride – PVC: polivinil klorür
 • QMRA: quantitative microbial risk assessment – QMRA: niceliksel mikrobiyal risk değerlendirmesi
 • RNA: ribonucleic acid – RNA: ribonükleik asit
 • SI: Système international d’unités (International System of Units) – SI: Système uluslararası d’unités (Uluslararası Birim Sistemi)
 • SODIS: solar water disinfection – SODIS: güneş enerjisiyle su dezenfeksiyonu
 • STX: saxitoxin – STX: saksitoksin
 • sp.: species (singular) – sp.: türler (tekil)
 • spp.: species (plural) – spp.: türler (çoğul)
 • subsp.: subspecies (singular) – subsp.: alt tür (tekil)
 • TBA: terbuthylazine – TBA: terbutilazin
 • TCB: trichlorobenzene – TCB: triklorobenzen
 • TCE: trichloroethene – TCE: trikloroeten
 • TCU: true colour unit – TCU: gerçek renk birimi
 • TD05: tumorigenic dose05 , the dose associated with a 5% excess incidence of tumours in experimental animal studies – TD05: tümörijenik doz05, deneysel hayvan çalışmalarında tümör vakalarının %5 fazla olmasıyla ilişkili doz
 • TDI: tolerable daily intake – TDI: tolere edilebilir günlük alım miktarı
 • TDS: total dissolved solids – TDS: toplam çözünmüş katılar
 • THM: trihalomethane – THM: trihalometan
 • TID: thermal ionization detector; total indicative dose – TID: termal iyonizasyon dedektörü; toplam gösterge dozu
 • UF: uncertainty factor – UF: belirsizlik faktörü
 • UN: United Nations – BM: Birleşmiş Milletler
 • UNICEF: United Nations Children’s Fund – UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
 • UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation – UNSCEAR: Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi
 • USA: United States of America – ABD: Amerika Birleşik Devletleri
 • UV: ultraviolet – UV: ultraviyole
 • UVPAD: ultraviolet photodiode array detector – UVPAD: ultraviyole fotodiyot dizisi dedektörü
 • WHO: World Health Organization – DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü
 • WHOPES: World Health Organization Pesticide Evaluation Scheme – WHOPES: Dünya Sağlık Örgütü Pestisit Değerlendirme Planı
 • WSP: water safety plan – WSP: su güvenliği planı
 • YLD: years of healthy life lost in states of less than full health (i.e. years lived with a disability) – YLD: Sağlığın tam olmadığı durumlarda kaybedilen sağlıklı yaşam yılları (yani engellilikle geçirilen yıllar)
 • YLL: years of life lost by premature mortality – YLL: Erken ölüm nedeniyle kaybedilen yaşam yılları

Yorum yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekiyor.